Showing posts with label วิธี Root รุ่นต่างๆ. Show all posts
Showing posts with label วิธี Root รุ่นต่างๆ. Show all posts

วิธี Root ตระกูล Galaxy v. 2.3.6 + All phone และรุ่นอื่นๆได้หลายรุ่นครับตัวนี้

ไฟล์   คลิก ขึ้นตอนการ Root 1.หลังจากได้ไฟล์ Universal_GB_ROOT_v8.zip  มาแล้ว ใ…